STUDENT APPLICATION FORM

SECTION A: APPLICATION DETAILS/ Thông tin đăng kí nhập học

Applied programme:
Last programme:

SECTION B: PARTICULARS OF APPLICANT (All Fields are Mandatory)/ Thông tin cá nhân (Bắt buộc)

Name of Applicant (as in Passport)/ Họ tên ( ghi đúng như trong Passport/CMND):

Passport/ ID No.:
Số Passport/ Chứng minh nhân dân:

Date of issue/ Ngày cấp: (DD/MM/YY)/(ngày/tháng/năm)

(DD)/(Ngày)

(MM)/(Tháng)

(YY)/(Năm)

Gender/ Giới tính:

Date of birth/ Ngày sinh: (DD/MM/YY)/(ngày/tháng/năm)

(DD)/(Ngày)

(MM)/(Tháng)

(YY)/(Năm)

Attach 1 passport-size photo-graphs with white background (Đính kèm 1 ảnh 4x6 cm với phông nền màu trắng)

Nationality/ Quốc tịch:

Address:

Mail address/ Địa chỉ liên lạc:

Mobile No./ Di động:

Telephone No./ Điện thoại:

Email address/ Địa chỉ thư điện tử:

SECTION C: FAMILY MEMBER INFOMATION (All fields are Mandatory)/Thông tin người thân (Bắt buộc)

Name/ Tên:

Relationship to Applicant/ Quan hệ:

Email Address/ Địa chỉ thư điện tử:

Contact No./ Số điện thoại:

Mailing Address/ Địa chỉ liên lạc:

How did you learn about PSB College Viet Nam

SECTION D: EDUCATION BACKGROUND/ Quá trình học tập

Language Proficiency/ Trình độ Tiếng Anh

(Test date)
Score
(Test date)
Score
(Test date)
Score

Others (please specific)

SECTION E: APPLIED PROGRAMME(S)/ Chương trình đăng kí

Intake/Kì nhập học

(DD)/(Ngày)

(MM)/(Tháng)

(YY)/(Năm)

Application fee/ Phí nộp đơn

Module exemption/ Môn học miễn giảm

English Programmes Chương Trình Tiếng Anh

English Enrichment Level/Tiếng Anh tăng cường cấp độ

IELTS Preparation

Year 1

I have certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge. Should there be any change to the information proved above, I will inform the College immediately. / Tôi xác nhận thông tin trên hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ thông báo với trường ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào.