028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
VI
Học phí

PATHWAY TO RENOWNED PARNER UNIVERSITIES GLOBALLY

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

EEP English + Individual Diploma

PHÍ NỘP ĐƠN / APPLICATION FEE: 1,100,000 VND Đơn vị tính: VND (Việt Nam đồng)


 

** Note: 
- Phí đăng ký nhập học sẽ đóng một lần duy nhất cho cả lộ trình học và không được hoàn trả/ Registration fee is paid once only and non-refundable 
- Chi phí bao gồm: chương trình chính khóa, bảo hiểm y tế tại Việt Nam và  không bao gồm: học phí học lại và các loại phí khác/ Tuition fee is for courses and student health insurance in Viet Nam ONLY and excludes the fee for re-module class and other fees
- Học phí và các loại phí khác có thể thay đổi mà không cần được báo trước và có hiệu lực trong thời gian in ấn/ All tuition fees are subjected to changes without prior notice and effective at time of printing
- Học phí có thể được thanh toán toàn bộ hoặc theo đợt. Tùy theo cách thức thanh toán, trường PSB College Việt Nam sẽ áp dụng chính sách chiết khấu như dưới đây: (Chính sách chiết khấu này không cộng gộp với các chương ưu đãi khác)/ Payment can be paid in full or via installments. PSB College Viet Nam will apply the discount policy as below: (this discount policy is applied independently with other discount programs if any)
- Thời lượng chuẩn của chương trình học là sinh viên sẽ học 02 mô đun trong mỗi học kỳ. Tuy nhiên sinh viên có thể học nhiều mô đun hơn để hoàn thành chương trình học sớm hơn. Nhà trường qui định mỗi sinh viên được học tối đa 3 mô đun trong một học kỳ/ Standard duration of the programme is based on the study of 2 modules per term. Students may complete the programmes in a shorter duration by studying more modules in a term. The maximum number of modules that the student is allowed to study in a term is 3 modules. 
- Thời gian tối đa để hoàn tất chương trình học: 24 tháng kể từ khi bắt đầu chương trình Diploma/ Deadline for completion of programme: 24 months from programme commencement for Diploma programme.   

 

** Lựa chọn cách thức thanh toán học phí/ Payment options:

Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2018.  Tuition fee is effective from 27th February 2018

 

 

 PATHWAY TO RENOWNED PARNER UNIVERSITIES GLOBALLY  

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC PHÍ DÀNH CHO HỌC SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Individual - Diploma

PHÍ NỘP ĐƠN / APPLICATION FEE: 1,100,000 VND Đơn vị tính: VND (Việt Nam đồng)


** Note: 
- Phí đăng ký nhập học sẽ đóng một lần duy nhất cho cả lộ trình học và không được hoàn trả/ Registration fee is paid once only and non-refundable 
- Chi phí bao gồm: chương trình chính khóa, bảo hiểm y tế tại Việt Nam và  không bao gồm: học phí học lại và các loại phí khác/ Tuition fee is for courses and student health insurance in Viet Nam ONLY and excludes the fee for re-module class and other fees
- Học phí và các loại phí khác có thể thay đổi mà không cần được báo trước và có hiệu lực trong thời gian in ấn/ All tuition fees are subjected to changes without prior notice and effective at time of printing
- Học phí có thể được thanh toán toàn bộ hoặc theo từng đợt. Tùy theo cách thức thanh toán, trường PSB College Việt Nam sẽ áp dụng chính sách chiết khấu như dưới đây: (Chính sách chiết khấu này không cộng gộp với các chương ưu đãi khác)/ Payment can be paid in full or via installments. PSB College Viet Nam will apply the discount policy as below: (this discount policy is applied independently with other discount programs if any)
- Thời lượng chuẩn của chương trình học là sinh viên sẽ học 02 mô đun trong mỗi học kỳ. Tuy nhiên sinh viên có thể học nhiều mô đun hơn để hoàn thành chương trình học sớm hơn. Nhà trường qui định mỗi sinh viên được học tối đa 3 mô đun trong một học kỳ/ Standard duration of the programme is based on the study of 2 modules per term. Students may complete the programmes in a shorter duration by studying more modules in a term. The maximum number of modules that the student is allowed to study in a term is 3 modules. 
- Thời gian tối đa để hoàn tất chương trình học: 24 tháng kể từ khi bắt đầu chương trình Diploma/ Deadline for completion of programme: 24 months from programme commencement for Diploma programme.

** Lựa chọn cách thức thanh toán học phí/ Payment options:

Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2018.  Tuition fee is effective from 27th February 2018     

 

 

PATHWAY TO RENOWNED PARNER UNIVERSITIES GLOBALLY

ENGLISH PROGRAM ONLY / CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

PHÍ NỘP ĐƠN / APPLICATION FEE: 1,100,000 VND Đơn vị tính: VND (Việt Nam đồng)

** Note: 
- Phí đăng ký nhập học sẽ đóng một lần duy nhất cho cả lộ trình học và không được hoàn trả/ Registration fee is paid once only and non-refundable.
- Chi phí bao gồm: học phí chương trình tiếng Anh và  không bao gồm: học phí học lại và các loại phí khác/ Tuition fee is for English course ONLY and excludes the fee for re-taking of class and other fees.
- Học phí và các loại phí khác có thể thay đổi mà không cần được báo trước và có hiệu lực trong thời gian in ấn/ All tuition fees are subjected to changes without prior notice and effective at time of printing

 

Biểu phí này có hiệu lực kể từ ngày 27/02/2018.  Tuition fee is effective from 27th February 2018