028 5411 9333
education@psbcollege.edu.vn
Quy trình tiếp nhận phản hồi
  1. Chuyển thông tin chính xác, nhanh chóng đến bộ phận chuyên trách
  2. Thảo luận và đề xuất (nếu cần)
  3. Gửi kết quả đến sinh viên hoặc phụ huynh