028 3926 2233
education@psbcollege.edu.vn
Sứ mệnh và tầm nhìn

Sứ mệnh và tầm nhìn

TẦM NHÌN

Trở thành cơ sở giáo dục hàng đầu trong việc bồi dưỡng tài năng tương lai với định hướng toàn cầu

SỨ MỆNH

Cam kết cung cấp nền giáo dục tiên tiến, bồi dưỡng và định hình các cá nhân để phát huy tối đa tiềm năng và chuyên môn của cá nhân

GIÁ TRỊ

Tư duy trực quan
Chúng tôi linh hoạt, sáng tạo và năng động, sẵn sàng cho tương lai

ĐAM MÊ

Chúng tôi truyền những giá trị tốt nhất để giúp mọi người đạt được tiềm năng lớn nhất của họ

SỰ XUẤT SẮC

Chúng tôi cung cấp nền giáo dục tổng thể và phát triển tốt nhất cho mọi người

BỒI DƯỠNG

Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường học tập thân thiện thông qua chương trình hỗ trợ sinh viên, nhân viên và đối tác